Konkurs na opracowanie koncepcji - architektoniczno-urbanistycznej budynku biurowo-usługowego z garażem podziemnym i niezbędną infrastrukturą techniczną przy ul. Partyzantów w Gdyni, woj. pomorskie.

Przedmiot i cel konkursu:

Celem Organizatora konkursu jest zbudowanie nowego budynku usługowego na fragmencie obecnie istniejącego Skweru Plymouth na działkach nr nr ewid: 317,322,323,324,326,327, 334 na podstawie najlepszej pod względem architektonicznym, funkcjonalnym i eksploatacyjnym koncepcji architektoniczno-urbanistycznej.

Przedmiotem konkursu jest opracowanie, przedprojektowej koncepcji architektoniczno-- urbanistycznej budynku usługowego oraz zagospodarowania terenu – w granicach działek nr ewid: 317,322,323,324,326,327,334 oznaczonej na załączniku mapowym B-1, zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (MPZP) nr 1301, zatwierdzonego 26.03.2008r. w mieście Gdynia”, stanowiącego załącznik B-2 oraz wytycznymi Organizatora konkursu.

Celem konkursu jest:

 1. wybór koncepcji architektoniczno- urbanistycznej budynku, który w ocenie Sądu Konkursowego najlepiej wkomponuje się w otaczającą zabudowę i spełni uwarunkowania ujęte w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego oraz oczekiwania Organizatora pod względem urbanistyczno-architektonicznym, ekonomicznym i funkcjonalnym,
 2. wyłonienie z pośród minimum trzech zaproszonych zespołów autorskich, laureata, któremu powierzone zostaną dalsze fazy projektowe, tj. projekt budowlany wielobranżowy, projekty wykonawcze wielobranżowe z opracowaniem urbanistycznym niezbędnego terenem lokalizacji i z nadzorem autorskim włącznie.
 3. Koncepcja zabudowy winna być zgodna z obowiązującym planem miejscowym i musi być możliwa do zrealizowania oraz powinna uwzględniać prestiż, rangę i charakter lokalizacji obiektu.

Nagroda

1. Rodzaj i wysokość nagród:

I NAGRODA
Zlecenie Zwycięzcom realizacji prac projektowych i sprawowanie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji obiektu

 
2. Zaproszenie do negocjacji na wykonanie szczegółowego opracowania pracy Konkursowej, obejmującego sporządzenie:

 1. opracowania projektu koncepcyjnego pokonkursowego, uwzględniającego zalecenia Sądu Konkursowego i zatwierdzonego przez Organizatora,
 2. projektu budowlanego (zakres projektu niezbędny) do uzyskania pozwolenia na budowę,
 3. projektów wykonawczych, w formie odrębnych opracowań,
 4. specyfikacji technicznych, wykonania i odbioru robót budowlanych,
 5. przedmiarów robót,
 6. kosztorysów inwestorskich,
 7. oraz do pełnienia nadzoru autorskiego.

3. Zaproszenie do negocjacji nastąpi w terminie nie krótszym niż 15 dni i nie dłuższym niż 30 dni od daty rozstrzygnięcia Konkursu.
 
Terminy konkursu:

 • Ogłoszenie konkursu 26.08.2016
 • Termin składania zapytań do warunków Konkursu 31.08.2016
 • Termin udzielania odpowiedzi na pytania 05.09.2016
 • Termin składania prac konkursowych 15.09.2016
 • Ogłoszenie wyników Konkursu 23.09.2016